Polityka prywatności

Polityka prywatności

SkyDelay postrzega prywatność danych jako podstawowy element prowadzenia działalności. Niniejsza polityka, wraz z naszymi Warunkami i Zasadami dotyczącymi plików cookie, określa podejście, które my, SkyDelay, przyjmujemy do gromadzenia i przetwarzania wszelkich takich informacji i ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych i innych usług.

Korzystając z usług SkyDelay, zgadzasz się na wykorzystanie przez nas Twoich informacji zgodnie z niniejszą polityką. Zachęcamy do poświęcenia kilku minut na przeczytanie i skontaktowania się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. W przypadku jakichkolwiek zmian w naszym podejściu zaktualizujemy tę politykę i opublikujemy najnowszą wersję na tej stronie – prosimy o regularne sprawdzanie, aby mieć pewność, że jesteś na bieżąco.

Przestrzegamy zasad minimalnego odbioru, aby zbierać tylko to, co jest absolutnie potrzebne do świadczenia usługi.

Zasady ogólne

§ 1

Przez użyte w treści Polityki Prywatności sformułowania należy rozumieć:

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne, w wyłączeniem informacji umożliwiających określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. Zbiór danych osobowych – usystematyzowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
 3. Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 4. Przetwarzanie danych – wszystkie czynności wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 5. Administrator Danych Osobowych – podmiot zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych.
 6. Integralność – spójność danych, zapewnienie, że dane nie zostaną zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób;
 7. Dostępność – zapewnienie, że osoby upoważnione będą miały dostęp do informacji tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione.
 8. Serwis – udostępniony przez spółkę SkyDelay Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom na korzystanie z usług świadczonych przez SkyDelay Sp. z o. o.
 9. SkyDelay Sp. z o. o.SkyDelay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
  ul. Mściwoja 10/6a, 81-361 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000813284, o numerze NIP: 5862350634 oraz o numerze REGON: 384854368 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości.
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, działająca za pomocą przedstawiciela ustawowego.
 11. Urządzenie – elektroniczne urządzenie Użytkownika za pośrednictwem, którego uzyskuje on dostęp do Serwisu.
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

§ 2

 1. Polityka prywatności określa:
  1. dane Administratora Danych Osobowych;
  2. rodzaj przetwarzanych Danych, zakres i sposób ich przetwarzania;
  3. zasady ochrony przetwarzanych Danych osobowych;
  4. uprawnienia osób, których Dane osobowe są przetwarzane.
 2. Podstawą do opracowania niniejszego dokumentu i jego wdrożenia w Spółce są w szczególności następujące przepisy prawa:
  1. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 28 czerwca 2016 r., Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
  3. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 719);
  4. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 745 z późn. zm.).
  5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części dokumentu określane jako „RODO”).
 3. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z Przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym dostępnym w na stronie internetowej Serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Administrator Danych umożliwia osobom, których Dane osobowe mają być przetwarzane możliwość zapoznania się z treścią niniejszej polityki przed przekazaniem tych danych.

Administrator Danych i Przetwarzanie danych osobowych

§ 3

 1. Administratorem Danych jest SkyDelay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Mściwoja 10/6a, 81-361 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000813284, o numerze NIP: 5862350634 oraz o numerze REGON: 384854368 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości.
 2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Administrator Danych przetwarza następujące grupy danych osobowych:
  1. dane osobowe związane z udzielaniem pomocy prawnej, na które składają się: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, informacje o osobach działających w imieniu osób prawnych, informacje dotyczące sprawy, sygnatury postępowań, dane osobowe przeciwników procesowych, świadków, biegłych i innych uczestników postępowania; w przypadku obsługi osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON oraz adres przedsiębiorstwa;
  2. dane osobowe pracowników i osób współpracujących, na które składają się imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, a w przypadku współpracy z innymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczą także firmę przedsiębiorstwa NIP, REGON oraz adres przedsiębiorstwa;
 4. Wskazane wyżej Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad Przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, w tym w szczególności:
   1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy o świadczenie pomocy prawnej, jej zmiany bądź rozwiązania;
   2. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą zgodą na wysyłkę przez Administratora Danych drogą mailową wszelkich informacji związanych z prowadzoną sprawą;
   3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których SkyDelay Sp. z o. o. zatrudnia pracowników oraz nawiązuje współpracę z osobami spoza spółki w postaci adwokatów, aplikantów adwokackich oraz osób prawnych.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w dalszym zakresie w sposób niezgodny z powyższymi celami.
 6. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu Przetwarzania danych oraz jedynie w przypadku wyrażenia przez osobę, której Dane osobowe mają być przetwarzane wyraźnej zgody na przetwarzanie Danych w określonych wyżej celach.
 7. Administrator danych nie podejmuje czynności Przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
 8. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
 9. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
 10. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
 11. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony
 12. W przypadku planowania nowych czynności Przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
 13. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do ich retencji.
 14. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w szczególności organom ścigania

§ 4

 1. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w szczególności organom ścigania.
 2. Gromadzone informacje w ramach plików cookies dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Pliki Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator Danych stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz SkyDelay Sp. z o. o. w celu optymalizacji działań.
 5. W ramach Serwisu Administrator Danych wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

§ 5

 1. Osoba, której Dane osobowe mają być przetwarzane:
  1. w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli. Oświadczenie to może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.
  2. w ramach korzystania z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu zgłoszenia sprawy.
  3. w ramach stosowania plików cookies wyraża zgodę na przetwarzanie jej Danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola dostępnego po załadowaniu strony głównej Serwisu.

§ 6

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  1. dostępu do danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu,
  4. wniesienia, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej,
   skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa Członkowskiego swojego zwykłego miejsca
   pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia naruszenia
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych oraz osobą nadzorującą Przetwarzanie danych osobowych w Spółce jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@skydelay.pl.
 3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Administrator Danych Osobowych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Procedura ochrony danych osobowych

§ 7

 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
 2. Administrator Danych Osobowych stosuje pseudonimizację, szyfrowanie danych kontrolę dostępu celem minimalizacji skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych Osobowych albo przetwarzający, którym powierzone zostało Przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy.
 4. Administrator Danych Osobowych stosuje m.in. bezpieczny protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) dla zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

§ 8

 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem Przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

§ 9

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2019 roku.
 2. Każdorazową zmianę treści niniejszej Polityki Administrator Danych osobowych niezwłocznie udostępnia do wiadomości osób, których dane osobowe są przetwarzane.
polityka-prywatnosci