Regulamin

Regulamin Zawierania Umów Przelewu Wierzytelności przez SkyDelay Sp. z o. o.

Przedmiot działalności

SkyDelay Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni prowadzi działalność w zakresie skupu i dochodzenia we własnym imieniu wierzytelności dotyczących roszczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych, których podstawę stanowi Rozporządzenie WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (w dalszej części określane jako „Rozporządzenie”).

Definicje

 1. Klient – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba posiadająca
  ograniczoną zdolność do czynności prawnych bądź nieposiadająca zdolności do czynności
  prawnych i działająca za pośrednictwem swojego przedstawiciela, która posiada względem
  Przewoźnika Lotniczego Roszczenie i zaakceptowała warunki niniejszego regulaminu.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze SkyDelay Sp. z o. o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Lot – organizowany przez Przewoźnika Lotniczego lot, w związku z którym Klientowi przysługuje względem Przewoźnika Lotniczego Roszczenie.
 4. Świadczenie Główne – odszkodowanie należne na podstawie przepisów Rozporządzenia
  261/04, którego zryczałtowane stawki zostały w nim określone, a które w określonych przypadkach przysługuje pasażerom linii lotniczych z tytułu odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub opóźnienia lotu.
 5. Świadczenia Dodatkowe – wszelkie roszczenia, z wyłączeniem odszkodowania należnego
  na podstawie przepisów Rozporządzenia 261/04, które przysługują pasażerom linii lotniczych
  w związku z zakłóceniami lotu, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Partner – współpracujący ze SkyDelay Sp. z o. o. podmiot, za którego pośrednictwem SkyDelay
  Sp. z o. o. zawiera z Klientami Umowy Przelewu Wierzytelności.
 7. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez
  SkyDelay Sp. z o. o.
 8. Przewoźnik Lotniczy – przewoźnik wspólnotowy, odlatujący z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego lub odlatujący z kraju trzeciego do Państwa Członkowskiego, oraz przewoźnik, który nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, ale realizuje lot z Państwa
  Członkowskiego do kraju trzeciego, posiadający ważną licencję na prowadzenie działalności,
  wykonujący, lub zamierzający wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Roszczenie – żądanie przysługujące Klientowi przeciwko Przewoźnikowi Lotniczemu o zapłatę
  Świadczenia Głównego oraz Świadczeń Dodatkowych, zgodne z przepisami krajowymi,
  wspólnotowymi i międzynarodowymi, dotyczącymi praw pasażera, jakie przysługują wobec
  Przewoźników Lotniczych.
 11. Rozporządzenie 261/04 – Rozporządzenie (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady Świadczenia i pomocy dla pasażerów
  w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające Rozporządzenie (EWG) Nr 295/91.
 12. SkyDelay Sp. z o. o. – SkyDelay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
  ul. Mściwoja 10/6a, 81-361 Gdynia, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
  numerem KRS 0000813284, o numerze NIP: 5862350634 oraz o numerze REGON: 384854368
  i kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł opłaconym w całości.
 13. Umowa Przelewu Wierzytelności – umowa dotycząca przelania na rzecz SkyDelay Sp. z o. o.
  Roszczenia przysługującego Klientowi względem Przewoźnika Lotniczego.
 14. Regulamin – niniejszy dokument.


Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
   posługuje się SkyDelay Sp. z o. o.;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania Umów Przelewu Wierzytelności drogą elektroniczną;
  3. rozliczenia między stronami.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://skydelay.pl/regulamin/ . Klient może zapoznać się z jego treścią w każdym czasie, pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Klient, przystępując do zawarcia Umowy Przelewu Wierzytelności, oświadcza że zapoznał się
  z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, akceptuje ich treść i zobowiązuje się je przestrzegać.
 4. Niniejszy Regulamin jest równoznaczny z treścią zawieranej przez SkyDelay Sp. z o. o. z Klientem Umowy Przelewu Wierzytelności.
 5. Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które
  dysponuje:

  1. dostępem do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
  3. czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 6. W celu przystąpienia do zawarcia ze SkyDelay Sp. z o. o. Umowy Przelewu Wierzytelności,
  Klient powinien dokonać zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej
  https://skydelay.pl.
 7. Klient powinien podać w formularzu zgłoszeniowym wszelkie informacje dotyczące zgłaszanego Roszczenia oraz załączyć w formie skanu posiadaną dokumentację.
 8. W przypadku gdy za Klienta działa jego przedstawiciel, powinien on dodatkowo załączyć
  do formularza zgłoszeniowego skan wszelkich dokumentów potwierdzających istniejący między tymi osobami stosunek przedstawicielstwa.
 9. Przystępując do zawarcia ze SkyDelay Sp. z o. o. Umowy Przelewu Wierzytelności Klient
  oświadcza, że:

  1. nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia przez niego umowy,
  2. zobowiązuje się do dobrowolnego przekazania wszelkich danych dotyczących lotu oraz dostarczenia na swój koszt na adres SkyDelay Sp. z o. o. oryginałów wymaganych dokumentów dotyczących lotu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  3. wszelkie dokumenty i informacje przekazane SkyDelay Sp. z o. o. w celu realizacji przedmiotu umowy są prawdziwe i kompletne i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność,
  4. Roszczenie objęte umową zawartą ze SkyDelay Sp. z o. o. nie jest przedmiotem żadnych
   innych umów zawartych z innymi podmiotami,
  5. przysługuje mu względem Przewoźnika Lotniczego Roszczeni
  6. określone w pkt 5. Roszczenie istnieje, jest wymagalne, nieprzedawnione i wolne od obciążeń oraz wad prawnych, a żaden przepis prawa ani postanowienie umowne nie wyłączają
   możliwości jego zbycia;
  7. w dniu zawarcia Umowy Przelewu Wierzytelności nie posiada względem Przewoźnika Lotniczego żadnych zobowiązań, które mogłyby być przedmiotem wzajemnych potrąceń;
  8. nie dokonał z Przewoźnikiem Lotniczym zapisu na sąd polubowny ani też nie wyłączył
   możliwości przelewu wierzytelności;
  9. Roszczenie nie jest przedmiotem postępowania sądowego ani egzekucji komorniczej;
  10. zobowiązuje się do poinformowania Przewoźnika Lotniczego, że SkyDelay Sp. z o. o. jest
   na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności jedynym podmiotem uprawnionym do odbioru Świadczenia.
 10. SkyDelay Sp. z o. o. oświadcza, że:
  1. nie istnieją żadne dotyczące go okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające nabycie
   Roszczenia za kwotę określoną w Umowie Przelewu Wierzytelności;
  2. zobowiązuje się do zawiadomienia Przewoźnika Lotniczego o dokonaniu przeniesienia
   Roszczenia


Warunki zawierania Umów Przelewu Wierzytelności

 1. Po przesłaniu przez Klienta zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego SkyDelay Sp. z o. o. dokona wstępnej analizy sprawy w oparciu o przekazane informacje i dokumentację.
 2. SkyDelay Sp. z o. o. poinformuje Klienta o wyniku wstępnej analizy sprawy i w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zaproponuje zawarcie Umowy Przelewu Wierzytelności.
 3. W przypadku negatywnego wyniku wstępnej analizy sprawy SkyDelay Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy.
 4. Umowę uważa się za zawartą, jeżeli Klient w dniu otrzymania oferty jej zawarcia wraz z jej warunkami zaakceptuje je poprzez złożenie podpisu online za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zawartej Umowy Przelewu Wierzytelności.
 5. Przez zawarcie Umowy Przelewu Wierzytelności Klient przenosi na SkyDelay Sp. z o. o. wszelkie wierzytelności przysługujące mu z tytułu zgłoszonego Roszczenia za wynagrodzeniem.

Rozliczenia

 1. Cena nabycia wierzytelności, w przypadku skutecznego uzyskania Świadczenia Głównego,
  wynosić będzie:

   

  1. w przypadku, gdy Roszczenie wynosi 250 € – 187,50 €;
  2. w przypadku, gdy Roszczenie wynosi 400 € – 300 €;
  3. w przypadku, gdy Roszczenie wynosi 600 € – 450 €
 2. W przypadku skutecznego uzyskania Świadczeń Dodatkowych, cena nabycia wierzytelności
  zostanie powiększona o dodatkowe 25% brutto wartości wszystkich uzyskanych Świadczeń Dodatkowych.
 3. W przypadku, gdy Klient zawarł ze SkyDelay Sp. z o. o. umowę za pośrednictwem Partnera,
  kwoty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegną pomniejszeniu o 25 €.
 4. W przypadku pomniejszenia należnego Roszczenia o 50% zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia, kwoty wskazane w ust. 1, po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z ust. 2
  niniejszego paragrafu, ulegną także stosownemu pomniejszeniu o 50%,
 5. w przypadku niepowodzenia czynności zmierzających do wyegzekwowania Roszczenia, cena
  nabycia wierzytelności wynosić będzie 1 zł brutto. Przez „niepowodzenie” rozumie się każde
  orzeczenie odpowiednich organów lub zdarzenie uniemożliwiające przyznanie lub wyegzekwowanie Roszczenia. W takim wypadku nie ma zastosowania ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
 6. zapłata ceny nabycia wierzytelności nastąpi na należący do Klienta rachunek bankowy w ciągu
  14 dni roboczych od daty zaksięgowania wpływu Świadczenia na rachunku SkyDelay Sp. z o. o.
 7. W przypadku zapłaty przez Przewoźnika Lotniczego wierzytelności na rzecz Klienta zamiast na
  rzecz SkyDelay Sp. z o. o. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania SkyDelay Sp.
  z o. o.otrzymanej kwoty. Po uzyskaniu całości wierzytelności SkyDelay Sp. z o. o. zapłaci
  na rzecz Klienta cenę jej nabycia, zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku przekazania przez Klienta na rzecz SkyDelay Sp. z o. o. nieprawdziwych danych
  lub informacji, SkyDelay Sp. z o. o. będzie uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
  natychmiastowym. Na skutek rozwiązania umowy, zgodnie z trybem wskazanym powyżej,
  SkyDelay Sp. z o. o. zobowiązuje się do dokonania zwrotnego przelewu wierzytelności na rzecz Klienta w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, a Klient zobowiązuje się do zwrotu
  całości uzyskanej ceny nabycia wierzytelności na rachunek bankowy SkyDelay Sp. z o. o. prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL86 1050 1764 1000 0090 3207 1251, BIC/
  Swift: INGBPLPW, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy.
 2. SkyDelay Sp. z o. o. informuje, że Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
  oświadczenie w formie elektronicznej i przekazując je na adres e-mail info@skydelay.pl w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy. W takim wypadku zastosowanie ma ust.
  1 niniejszego paragrafu.
 3. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości poinformowania SkyDelay Sp. z o. o. o odstąpieniu
  od umowy za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, SkyDelay
  Sp. z o. o. prześle do Klienta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu
  od umowy na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu były lub stały się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień w jakikolwiek sposób i w żadnym wypadku.
 3. Wszelkie spory związane z regulaminem lub zawartymi umowami będą rozstrzygane przez sąd
  właściwy dla siedziby SkyDelay Sp. z o. o.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego regulaminu lub zawartych umów mogą być
  również rozstrzygane przez platformę internetową https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy.
 6. Sposób przetwarzania przez SkyDelay Sp. z o. o. danych osobowych Klienta określa Polityka
  Prywatności, dostępna na stronie internetowej https://skydelay.pl/regulamin/
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 roku